دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1377، صفحه 1-64