دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1376، صفحه 1-64