دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1375، صفحه 1-64 
6. تعیین موقعیت عوارض با GPS

صفحه 41-42

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


8. گزارش کشف غار زردابیه شاهرود

صفحه 48-49

عبدالکریم قریب (نویسنده)؛ سید محسن کریمی نیا (گزارش)