دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1374، صفحه 1-64