دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1371، صفحه 1-64 
ژئوئید و کاربرد آن

صفحه 40-42

منوچهر موسوی زاده یزدی