دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 1-64 
10. ژئوئید و کاربرد آن

صفحه 40-42

منوچهر موسوی زاده یزدی