دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1369، صفحه 1-64