دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 1-257 
تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور

صفحه 199-209

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیّد ابوالفضل مسعودیان