دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 1-257 
2. عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان)

صفحه 25-35

حکمت اله محمدخانلو؛ مهدی مدیری؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


13. تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور

صفحه 199-209

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیّد ابوالفضل مسعودیان