دوره و شماره: دوره 28، شماره 110، تابستان 1398، صفحه 1-239