دوره و شماره: دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 1-264 
پهنه بندی استعداد وقوع زمین لغزش در منطقه رودبار به روش LNSF

صفحه 19-33

رضا امین عطایی؛ سحر اخوان؛ امیرهوشنگ نظامیوند چگینی


ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی

صفحه 199-217

سارا نخعی نژادفرد؛ حمید غلامی؛ داوود اکبری؛ مت تلفر؛ مرضیه رضایی