دوره و شماره: دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 1-184 
وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA

صفحه 7-19

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ بهناز نصیری خوزانی؛ طیبه اکبری ازیرانی


بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی