دوره و شماره: دوره 29، شماره 115، پاییز 1399، صفحه 7-194