نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبرفت هاى کواترنرى تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 36-41]
 • آب هاى زیرزمینى تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]
 • آب هاى سطحى تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]
 • آموزش زنان (Women education) نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 20-25]

ا

 • ازون جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • استان زنجان تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 36-41]
 • اسکان خودجوش روستاهاى خودجوش عشایرى اولویتى مناسب براى طرح هاى اسکان [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 36-38]
 • اشتغال گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]
 • اطلاعات نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 56-58]
 • اطلاعات فضایى و غیرفضایى کارتوگرافى، سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى و شبکه جهانى وب [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 2-6]
 • اکوسیستم جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • الگوریتم ‏هاى ژنرالیزاسیون کارتوگرافى و اینترنت قسمت پنجم [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 2-11]
 • ایستگاه سینوپتیک پارس آباد- سرعت باد- چگالى توان باد- توزیع ویبول امکان‏ سنجى استفاده ‏از انرژى باد در شهرستان پارس ‏آباد مغان گامى‏ بسوى توسعه پایدار [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 53-55]

ب

 • بار تکفل گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]
 • بسترمکانى- فضایى روستاهاى خودجوش عشایرى اولویتى مناسب براى طرح هاى اسکان [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 36-38]

پ

ت

 • تحولات ساختارى کارکردى روستاهاى خودجوش عشایرى اولویتى مناسب براى طرح هاى اسکان [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 36-38]
 • تصاویرماهواره ‏اى تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 36-41]
 • تصاویر ماهواره ‏اى کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • تعدیل گروهى کالیبراسیون هندسى دوربین رقومى ‏هوایى ULTRACAM D [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 48-50]
 • تغییرات پوششى /کاربرى زمین کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 40-47]
 • تهیه نقشه کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 40-47]
 • توریسم گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]
 • توسعه ‏پایدار انسانى (development sustainable human) نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 20-25]

ج

 • جزیره گرمایى جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • جنگل ‏زدایى کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 40-47]
 • جهانگردى گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]

چ

خ

 • خشکسالى بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]
 • خط سیرهاى رسوبى لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]

د

 • داده نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 56-58]
 • داده‏ هاى آزمایشگاهى کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • داده‏ هاى طیفى کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • دشت قزوین کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • دقت کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 40-47]
 • دنیاى مجازى و محیط سه بعدى کارتوگرافى، سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى و شبکه جهانى وب [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 2-6]
 • دوربین رقومى کالیبراسیون هندسى دوربین رقومى ‏هوایى ULTRACAM D [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 48-50]

ر

 • روستاى خودجوش روستاهاى خودجوش عشایرى اولویتى مناسب براى طرح هاى اسکان [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 36-38]
 • روش طیفى کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • روندهاى اسکان روستاهاى خودجوش عشایرى اولویتى مناسب براى طرح هاى اسکان [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 36-38]

ز

 • زمین لرزه اصول و شیوه ‏هاى مدیریت مقابله با پیامدهاى ناشى از وقوع زلزله با تأکید بر ایران [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 54-60]
 • زنان (Women) نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 20-25]

ژ

س

 • ساختار جمعیت گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایى نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 56-58]
 • سد انحرافى نکو آباد تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]
 • سرزمین هاى هموار مجاور فلات منشأ و تأثیرات غبارهاى لایه‏ هاى سطحى برف هاى البرز [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 63-64]
 • سرعت نامى‏ باد- توربین بادى امکان‏ سنجى استفاده ‏از انرژى باد در شهرستان پارس ‏آباد مغان گامى‏ بسوى توسعه پایدار [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 53-55]
 • سیستم جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایى(GIS) تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 36-41]

ش

 • شاخص (SPI) بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]
 • شبکه جهانى وب (WWW) کارتوگرافى، سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى و شبکه جهانى وب [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 2-6]
 • شهر فیروزآباد گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]

ط

ع

ف

ک

 • کاربرد تصاویر کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • کالیبراسیون دوربین کالیبراسیون هندسى دوربین رقومى ‏هوایى ULTRACAM D [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 48-50]

گ

 • گیبس و موهر بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]

ل

 • لایه سرپوش جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • لس بیابانى لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]
 • لس تونس لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]
 • لس چین لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]
 • لس مجارستان لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]
 • لس نیجریه لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]
 • لس یخچالى لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]
 • لندست (ETM) تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 36-41]

م

 • متغیرهاى اقلیمى جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • مدیریت بحران- برنامه ریزى اصول و شیوه ‏هاى مدیریت مقابله با پیامدهاى ناشى از وقوع زلزله با تأکید بر ایران [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 54-60]
 • مدیریت پایدار توزیع آب تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]
 • مدیریت پایگاه داده نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 56-58]
 • مرکز شهر جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • مکزیک کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 40-47]
 • میکروکلیما جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]

ن

 • نقشه اطلاعات نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى تفصیلى [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 30-34]
 • نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى اطلاعات نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى تفصیلى [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 30-34]
 • نقشه شورى کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • نمادسازى پویا کارتوگرافى، سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى و شبکه جهانى وب [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 2-6]
 • نمونه‏ هاى خاک کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]
 • نیاز آبى گیاه تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]

و

ه

 • هیدرولوژیک منشأ و تأثیرات غبارهاى لایه‏ هاى سطحى برف هاى البرز [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 63-64]