خ

  • خشکسالی طبقه بندی عوامل هواشناسی در تعیین وقوع خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: ایستگاه همدان) [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 60-64]

ط

  • طبقه بندی کیفی طبقه بندی عوامل هواشناسی در تعیین وقوع خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: ایستگاه همدان) [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 60-64]

م

  • مدل اسکالوگرام طبقه بندی عوامل هواشناسی در تعیین وقوع خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: ایستگاه همدان) [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 60-64]