دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شهرستان گنبد (استان گلستان)

محمد زمان احمدی؛ سعید بهزادی

دوره 25، شماره 99 ، آذر 1395، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.23194

چکیده
  چاه‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین کننده آب شرب، کشاورزی و صنعت می‌باشند. کیفیت آب از لحاظ شرب نیز در بین پارامترهای کیفی مهم‌ترین پارامتر است. بنابراین بررسی و پیش بینی آلودگی‌ها از اهداف مدیران و برنامه‌ریزان می‌باشد.در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات مکانی برای تعیین آلودگی پارامتر منیزیم در آب‌های روستاهای ...  بیشتر