دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی بارش های حدی و نقش رودبادها در آن - مطالعه موردی: جنوب غرب ایران

حسن سینایی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری

دوره 31، شماره 121 ، خرداد 1401، ، صفحه 177-189

https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252777

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر رودباد بر بارش‌های حدی و فراگیر جنوب‌غرب ایران انجام شده است. به این منظور، از پایگاه‌های ­داده‌­ای هواشناسی شامل بارش ایستگاه‌های هواشناسی مراکز استان‌ها استفاده شد. ابتدا بارش روزانه 30 ساله (2018-1989) برای 22 ایستگاه­ سینوپتیکی جنوب‌غرب ایران واقع در استان‌های ایلام، خوزستان، فارس، کهگیلویه ...  بیشتر

تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله

سعید بلیانی؛ محمد سلیقه

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24810

چکیده
  تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی[1](ESDA)،به دنبال تشخیص تمایز بین الگوهای تصادفی و غیر تصادفی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های 37 ایستگاه باران‌سنجی و سینوپتیک در منطقه شمالی خلیج‌فارس (حوضه‌های آبریز مند وحله) اقدام به تحلیل اکتشافی داده‌های  فضایی (آمارفضایی) تغییرات رژیم بارش (ماهانه و فصلی) شده است. نتایج حاصل از این ...  بیشتر