دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مه و تأثیر آن بر روى حمل و نقل جاده ‏اى (به همراه راهکارهایى درجهت کاهش اثرات آن)

پیمان محمودی

دوره 15، شماره 60 ، بهمن 1385، ، صفحه 70-75

چکیده
   تصادفاتى که در بزرگراهها و در شرایط مه غلیظ روى مى ‏دهند، غالبا تصادفاتى دسته جمعى هستند که برخورد ده ها و گاهى اوقات صدها وسیله نقلیه را باعث مى ‏شوند که در نتیجه، خسارات مالى و تلفات جانى زیادى به بار مى‏ آید. همین عامل باعث جلب توجه رسانه ‏هاى گروهى شده که خواهان پاسخ گویى به این شرایط و همچنین اقدامات صورت گرفته در زمینه ...  بیشتر