دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون)

امیر گندمکار؛ توران رئیسی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 38-40

چکیده
  تأمین آب شیرین از مشکلات امروزه جهان و سال‌های آینده است. بحران آب بسیاری از مناطق جهان را فرا گرفته و در حال گسترش به دیگر نقاط جهان است و این بحران موجب بروز مشکلات دیگر هم شده است. کشور ایران از جمله کشورهای کم آب جهان است به طوریکه متوسط بارش سالانه ایران حدود یک‌سوم متوسط بارش جهان است. متوسط بارندگی سالانه در دنیا حدود 800 میلیمتر ...  بیشتر

شناسایى فصول اقلیمى با استفاده از تحلیل خوشه‏ اى (مطالعه موردى: شهر اصفهان)

امیر گندمکار

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 62-64

چکیده
  تحلیل خوشه‏ اى یک روش آمارى چند متغیره (Multivariate) است که براى گروه بندى مجموعه‏ اى از مشاهدات (Observation) یا متغیرها (Variable) به کارمى‏ رود.  ساده ‏ترین روش براى تحلیل خوشه ‏اى، روش غیرسلسله مراتبى(K-Means) است که براى خوشه بندى مشاهداتى به کارمى ‏رود که تعداد خوشه‏ ها نامشخص باشد (Johnson and D.Wichern 1988). در این روش مشاهدات براساس کمترین اختلاف ...  بیشتر