دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اهمیت اینترنت در توسعه روستایی و کشاورزی

علی اکبر نجفی کانی

دوره 10، شماره 38 ، مرداد 1380، ، صفحه 19-21

چکیده
  اینترنت از جمله فن­آوری­ های جدید است که در چارچوب رهیافت ارتباط توسعه­ ای می­ تواند روند توسعه کشورهای در حال توسعه را تسریع نماید. تاریخ این کشورها گواه براین مدعاست که انتقال فن­آوری بدون انطباق آن با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور میزبان، به مثابه برهم زدن نظم داخلی و تعادل آنها و نهایتاً سوق دادن آنها به ...  بیشتر