دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
معرفى سیستم لیدار LIDAR

ابوالفضل آقایی میبدی؛ جواد جعفری

دوره 16، شماره 61 ، اردیبهشت 1386، ، صفحه 32-34

چکیده
  امروزه با پیشرفت و توسعه تکنولوژى، ابزار مختلفى بمنظور کسب اطلاعات از سطح زمین بکار گرفته مى ‏شود. استفاده از عکس هاى هوایى که توسط دوربین هاى نصب شده در هواپیما اخذ شدند، منجر به علم فتوگرامترى گردید. در این سیستم با عکس بردارى از منطقه با پوشش هاى مناسب و فرآیند تصحیح تصاویر، نقشه سه ‏بعدى منطقه تهیه مى‏ شود. پس از آن با پیدایش ...  بیشتر