دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی استان لرستان در 50 سال آتی با استفاده از مدل HADCM3

بهروز نصیری؛ زهرا یارمرادی

دوره 26، شماره 101 ، خرداد 1396، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.25733

چکیده
  افزایش‌گازهای‌گلخانه‌ای در چند دهه‌اخیر باعث بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده که به‌آن پدیده تغییر اقلیم اطلاق می‌شود. مهم‌ترین تبعات تغییر اقلیم افزایش دمای ‌متوسط کره زمین، افزایش پدیده‌های حدی‌اقلیمی نظیر سیل، طوفان، تگرگ، امواج گرمایی، افزایش سطح آب دریاها، ذوب شدن یخ های قطبی و سرماهای نابهنگام خواهد بود. استفاده ...  بیشتر