دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
گوگل ارتس، سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین لغزش چهارتخته؛ روش ساده و جدید برای بررسی زمین لغزش

نسرین نیک اندیش؛ سید فرزاد حسینی زاده آرانی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 81-86

چکیده
  تحلیل و مدیریت خطر زمین لغزش از وظایف مهم مدیران می‌باشد. در این تحقیق ویژگی‌های زمین لغزش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ایی گوگل ارتس و سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد. منطقه مطالعاتی پهنه زمین لغزش چهارتخته می‌باشد که در شهرستان اردل، استان چهار محال و بختیاری واقع شده است. داده‌های اصلی از گوگل ارتس و مدل ارتفاعی رقومی اخذ شده ...  بیشتر

پهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان با استفاده از روش های آماری

نسرین نیک اندیش؛ عباسعلی آروین؛ وجیهه شهسواری؛ فرشاد سلیمانی

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 23-29

چکیده
  خشکسالی پدیده جهانی است که تقریباً می‌تواند در هر ناحیه به وقوع پیوندد و منجر به زیان‌ها و هزینه‌های عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شود. در این تحقیق به منظور بررسی خشکسالی‌های اقلیمی در استان هرمزگان از داده‌های بارندگی سالانه مربوط به 7 ایستگاه سینوپتیک و8 ایستگاه باران‌سنجی طی یک دوره آماری 20ساله (1986-2005) استفاده گردید. پس ...  بیشتر