دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیلی بر مشکلات بافت فرسوده شهر کازرون

سیده شهلا حسینی اصل؛ حسن بیک محمدی

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 8-10

چکیده
  شهر کازرون در جنوب استان فارس واقع شده است. وسعت آن در حدود 2174 هکتار می‌باشد. از این وسعت حدود 210  هکتار یا 10 درصد  آن بافت فرسوده است که به دلایل ویژگی‌های نامناسب از قبیل (کمبود اشتغال، کمبود خدمات، باریکی معابر، تراکم جمعیت، نارسایی در  وضعیت زیربنایی – مشکلات  اقتصادی – اجتماعی و حقوقی ) اثرات مستقیمی  بر رکود و ...  بیشتر