دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
رویکرد نوین به مفهوم جهانی شدن از دیدگاه جغرافیای طبیعی

مظفر کاظمی زاد

دوره 21، 84-1 ، اسفند 1391، ، صفحه 31-35

چکیده
  مفهوم جهانی شدن در قلمرو علوم مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. جهانی شدن در حوزه اقتصاد شروع شده و به قلمروهای سیاسی و فرهنگی کشیده شده است. از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و کم شدن فاصله­ ها وجه مشترک  دیدگاه های مختلف علوم در مورد جهانی شدن است و این اتفاق نظر وجود دارد که پیشرفت در ارتباطات و فن آوری های اطلاع رسانی عامل مهم در شکل­ ...  بیشتر

ماه بدر و آسمان صاف؟

مظفر کاظمی زاد

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 94-96

چکیده
  این فرضیه که هوا بوسیله پدیده ماه کامل تحت تأثیر قرار مى‏ گیرد، از نقطه نظر پوشش ابرى مورد بررسى قرار گرفت. تحلیل آمارى داده ‏هاى 44 ساله نشان داد که بین آسمان صاف و ظهور ماه کامل (بدر) ارتباط ظاهرى وجود ندارد.  بیشتر