دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
مسائل زیست محیطى در توسعه روستایى

علی حسنوندی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 89-91

چکیده
  در سال‌هاى اخیر، نگرانى‌هاى فراوانى در سطح جهان در رابطه با اثرات و عواقب برخى از فعالیت‌هاى کشاورزى بر محیط زیست و جامعه مشاهده گردیده است، افزایش میزان استفاده از نهاده‌هایى چون کودهاى شیمیایى، علف‌کش‌ها، آفت‌کش‌هاى شیمیایى و... که به منظور افزایش عملکرد و ارتقاى سطح تولید صورت مى‌گیرد و همچنین فاضلاب‌هاى حاصل از شستشوى دامدارى‌ها ...  بیشتر

نقش صنعت توریسم درتوسعه روستایى

علی حسنوندی

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 35-37

چکیده
  توریسم یا جهانگردى روندى است که از دیر زمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانى وجود داشته و تدریجا طى مراحل تاریخى سیر تکاملى خود را تا عصرحاضر پیموده است. این پدیده عموما بر بنیاد عامل اساسى سفر و جابه جایى قراردارد که خود زاده نیازهاى گوناگون روانى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى انسان است. درسالیان گذشته در سطح جهان، جهانگردى و سفرهاى ...  بیشتر