دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد با استفاده از باند 6 سنجنده ETM+, TM (منطقه مورد مطالعه کردستان و اردبیل)

سعید خضری؛ جعفر ملکی

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 61-65

چکیده
   در این تحقیق به بررسی نحوة استخراج و شناسایی چشمه های آب گرم و سرد با استفاده از تصاویر حرارتی سنجندة TM  و +ETM پرداخته شده است. مراحل کار به این شکل است که پس از اخذ تصاویر سنجنده TM  و  +ETM در تاریخ های مختلف و انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک بر روی تصاویر، با استفاده از روابط موجود دمای سطحی (3) (LST ) برای تصاویر استخراج میگردد. ...  بیشتر

پهنه ‏بندى حرکات توده ‏اى در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP)

محمدرضا ثروتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سعید خضری؛ عادل منصوری

دوره 17، شماره 68 ، بهمن 1387، ، صفحه 25-32

چکیده
  پهنه‏ بندى حرکات توده ‏اى یکى از روش‏ هایى است که به کمک آن مناطق بحرانى را به لحاظ پایدارى شیب مى‏ توان مشخص کرد و از نقشه پهنه بندى به دست آمده در برنامه ‏ریزى‏ هاى توسعه پایدار استفاده کرد (کرم، 1381، ص 25). مسیر سنندج - دهگلان یکى از مسیرهاى ارتباطى اصلى و پر تردد استان کردستان به حساب مى‏ آید که سیستم حمل و نقل این مسیر در منطقه ...  بیشتر