دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
ارزیابى روند تغییرات فضاى سبز شهر اصفهان در دو بازه زمانى با استفاده از تصاویر ماهواره اى و GIS

علیرضا مامن پوش؛ رضا تفنگ ساز

دوره 20، شماره 79 ، آبان 1390، ، صفحه 74-77

چکیده
  توسعه فیزیکى شهرها فرآیندى پویا و مداوم است که اگر این گسترش سریع و بى برنامه باشد سیستم هاى شهرى را با مشکل روبرو خواهد کرد. بى تردید فضاى سبز و محیط زیست شهرى یکى از اساسى ترین عوامل پایدارى حیات طبیعى و انسانى در شهرنشینى نوین است. فضاى سبز شهرى علاوه بر زیباسازى کمک شایانى در تعدیل هوا خواهد داشت. در این میان بحث توسعه و نیاز به گسترش ...  بیشتر

تفکیک نواحى متفاوت رشد محصول در مقیاس مزرعه بااستفاده از فن آورى سنجش از دور (مطالعه موردى: منطقه برخوار اصفهان)

مجتبی فتحی؛ علیرضا مامن پوش

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 71-74

چکیده
  دستیابى به تولید پایدار محصولات کشاورزى همراه با سودآورى مناسب و حفظ محیط زیست از اثرات مخرب کودهاى شیمیایى بدون در نظر گرفتن تغییرات درون مزرعه‏ اى خاک و رشد گیاه امکان ‏پذیر نمى‏ باشد. تفکیک مزرعه به نواحى مدیریتى به روش هاى مختلف انجام مى‏ شود. نمونه بردارى متراکم از گیاه و خاک و تهیه نقشه خطوط هم مقدار ویژگی هاى آن همچنین ...  بیشتر

تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370)

ایران غازی؛ حسین زارعان؛ علیرضا مامن پوش

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 14-21

چکیده
  اراضى سمت راست سد انحرافى نکوآباد در محلى از حوضه زاینده رود قرارگرفته که قسمت بالادست رودخانه بوده و به علت موقعیت سرآب بودن تصور آن است که اصولاً نباید با کمبود آب روبرو باشد و مدیریت توزیع آب ظاهرا امرى ساده به نظرمى‏رسد. اما با هر نوع تغییرى در میزان آب قابل دسترس و از آن جمله وقوع خشکسالى کارایى مدیریت و برنامه ریزى اعمال شده ...  بیشتر