دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد مدل‏ هاى خطى ساده در برنامه ‏ریزى شهرى

احمد پور احمد؛ محمد کمیلی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 50-57

چکیده
  تاکنون یک کاربرد عمده روش ‏هاى علمى، برآورد و پیش گویى ارزش‏ هاى یک متغیر با مراجعه به ارزش ‏هاى یک یا چند متغیر دیگر همراه آن بوده است. در این مقاله، متداول‏ ترین نوع «هم پیوستگى» (Correlative)، یا برآورد براساس روابط ساختارى بین متغیرها را که به ایجاد مدل خطى ساده مى‏ رسد، مورد بررسى قرار مى‏ دهیم. استفاده از مدل‏ هاى خطى ...  بیشتر

مدل‏ سازى معادلات ساختارى در برنامه ‏ریزى شهرى

احمد پور احمد؛ ایرج قاسمی

دوره 19، شماره 76 ، بهمن 1389، ، صفحه 10-16

چکیده
  پژوهش ‏هاى برنامه ‏ریزى شهرى همانند بیشتر علوم رفتارى و تحقیقات انسانى باید با یک چارچوب نظرى یا مدل مفهومى مناسب پشتیبانى شود. در این چارچوب نظرى و مدل مفهومى متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه شناسایى و روابط آنها مشخص مى‏شود. براى سنجش اعتبار و روایى این گونه مدل‏ ها، تکنیک ها و ابزارهاى کمّى و کیفى متفاوتى وجود ...  بیشتر

جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى

احمد پور احمد؛ رحمان جهانی دولت آباد

دوره 19، شماره 75 ، آبان 1389، ، صفحه 22-28

چکیده
  موضوع کانونى مقاله حاضر تأثیرات جهانى شدن برساختار شهرهاى کشورهاى اسلامى و به طور خاص ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى این شهرها است. در این مقاله، بعد از ارائه مقدمه ‏اى در باب فرایند جهانى شدن و ویژگی های آن، تأثیرات این فرایند بر هرکدام از ابعاد فوق مورد بررسى قرار گرفته است. از جمله مهم ترین تأثیرات جهانى شدن برساختار اجتماعى ...  بیشتر

گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید

احمد پور احمد؛ سید مجدالدین زندوی

دوره 18، شماره 71 ، آبان 1388، ، صفحه 47-55

چکیده
  از قرن نوزدهم به دلیل نارسایى ‏ها و آلودگى‏ هاى بخش قدیمى شهرها، حومه‏ ها براى زندگى خانواده ‏هاى طبقه ثروتمند و طبقه متوسط شهرى انتخاب شدند؛ تکامل فناورى حمل و نقل، خانواده‏ هاى شهرى را به زندگى در حومه ‏ها و دور بودن از بخش مرکزى شهرها علاقمند ساخت. دسترسى آسان به حومه، به مدد وسایل نقلیه‏ اى که روز به روز سرعت بیشتر مى‏ ...  بیشتر

کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى

محمد اسکندری نوده؛ احمد پور احمد

دوره 15، شماره 58 ، مرداد 1385، ، صفحه 18-21

چکیده
   یکى از شیوه‏ هاى متداول و مهم براى تنظیم، ارائه و تحلیل یافته‏ هاى علمى، استفاده از علم آمار است. در علم جغرافیا نیز استفاده از آمار و داده‏ هاى کمى از ضروریات محسوب مى‏ شود. همین طور در رشته‏ هاى مختلف جغرافیا از جمله جغرافیاى شهرى این امر مشهود است. هدف از این تحقیق نمایان ساختن حقایق درون داده‏ ها و تحلیل بر پایه اطلاعات ...  بیشتر