دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
جایگاه گردشگرى در کاهش مسائل منطقه کلانشهرى تهران (مطالعه موردى -رودبار قصران)

رحیم سرور؛ مهدی جیر رودی

دوره 19، شماره 74 ، مرداد 1389، ، صفحه 43-47

چکیده
  گسترش سریع شهرنشینى و توسعه فیزیکى و ناموزون کلانشهر تهران به تبع روند رو به تزاید جمعیت در دهه ‏هاى اخیر، سبب تخریب بسیارى از مناطق تفرجى و گردشى تهران قدیم گردید. وجود آن مناطق مى ‏توانستند نقش مهمى را درکاهش فشارهاى روحى و عصبى ناشى از زندگى شهرى در عصر حاضر ایفا نمایند. این امر بروز ساختمان‏ هاى بلند مرتبه، تراکم و فشردگى عرصه ...  بیشتر