دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
راهکارهاى بررسى و تحلیل تغییرات کاربرى اراضى با تأکید بر سنجش از دور و با تحلیل کاربرى بر روى ناحیه گرگان

مجید ولی شریعت پناهی؛ سید رحیم مشیری؛ علیرضا استعلاجی؛ شکراله محمدی؛ جمیله فتوحی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 48-52

چکیده
  هدف اصلى این تحقیق، اهمیت تغییرات کاربرى اراضى شهرستان گرگان با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور مى‏ باشد. در واقع سنجش از دور در بسیارى از زمینه ‏هاى علمى و تحقیقاتى کاربردهاى گسترده ‏اى دارد. امکان تصویربردارى دوره ‏اى مرتب و نیز امکان ارسال بى وقفه تصویرهاى ماهواره‏اى دو عامل بسیار مهم در استفاده از اطلاعات ماهواره‏ا ...  بیشتر