دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى پتانسیل‏ هاى توریستى شیراز و ارائه راهکارهایى به منظور تقویت آن

محمود مهدی نژاد؛ بهنام مغانی رحیمی

دوره 19، شماره 73 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 78-82

چکیده
  وقوع انقلاب صنعتى و به تبع آن پیدایش شهرنشینى لجام گسیخته، چنان تراکمى از جمعیت ماشین، آهن و...را در شهرها بوجود آورد که ساکنان این مکان ها را از لحاظ روحى و جسمى با مشکلات بى شمارى مواجه ساخت. از طرف دیگر گسترش و توسعه حمل و نقل چنان سریع و ناگهانى بوده که مقوله دهکده جهانى را محقق و توریسم را به یک صنعت مهم و اثرگذار که مى‏ تواند منشاء ...  بیشتر

نقش مدیریت شهرى در توسعه پایدار

محمود مهدی نژاد؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، ، صفحه 28-33

چکیده
  امروزه صنعت گردشگرى پایدار دربسیارى از کشورها به منزله نمادى از هویت فرهنگى و یکى از منابع مهم کسب درآمد است. این صنعت آنچنان در توسعه اقتصادى- اجتماعى کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئى نامیده‏اند. در این راستا با گسترش مراکز شهرى و رشد پدیده شهرنشینى، اشتیاق به سیاحت وسیروسفر افزون شده، به طورى که مشتاقان این ...  بیشتر

چالش هاى صنعت توریسم درایران

محمود مهدی نژاد؛ محسن سقایی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 53-57

چکیده
  براساس آمارهاى موجود، صنعت جهانگردى به عنوان دومین منبع درآمد ارزى 49 کشور درحال توسعه دنیا نقش مهمى دراقتصاد این کشورها ایفا مى ‏نماید. امروز از صنعت جهانگردى به عنوان یک بازوى قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقرزدایى کشورهاى درحال توسعه نام برده مى ‏شود. اهمیت صنعت جهانگردى تا آنجاست که براى اولین بار در منشور اخیر سازمان ملل که با ...  بیشتر