دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نحوه اقدام در بافت‏ هاى قدیمى ایران لزوم تغییر در نگرش ‏ها

کمال نوذری؛ مسعود رجب دوست

دوره 18، شماره 72 ، بهمن 1388، ، صفحه 58-62

چکیده
  نواحى قدیمى شهرهاى ما باید معاصرسازى شده و کارکردى امروزین به خود بگیرند، تا از حالت رکود فعلى بیرون بیایند. این امر، مستلزم داشتن برنامه‏ا ى هدفمند و مداوم در طول زمان مى‏ باشد.  بیشتر