دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى جایگاه مدیریت مخاطرات در برنامه ‏ریزى‏هاى توسعه روستایى ایران

سید سعید هاشمی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیاوش ایمنی قشلاق

دوره 18، شماره 70 ، مرداد 1388، ، صفحه 34-43

چکیده
  هدف کلى توسعه، رشد و تعالى همه جانبه جوامع انسانى است، از این رو در فرایند برنامه ‏ریزى براى دستیابى به توسعه، خصوصا توسعه پایدار توجه به مخاطرات (طبیعى، انسانى، زیست محیطى، اجتماعى، اقتصادى و...) امرى لازم و کاملاً ضرورى است. آسیب‏ پذیرى شدید نواحى روستایى در برابر سوانح طبیعى از یک سو، پایین بودن سطح آگاهى مردم روستایى و همچنین ...  بیشتر