دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سازمان همکارى شانگهاى و ملاحظات امنیتى آمریکا

سید هادی ایازی

دوره 16، شماره 62 ، مرداد 1386، ، صفحه 63-67

چکیده
  جنگ در افغانستان نشان داد رویکرد آمریکا در ملاحظات بین المللى به سمت شرق تغییر جهت داده در حالى که در گذشته بیشتر متمایل به خاورمیانه بوده است. سیاست خارجى ایالات متحده در شرق مبتنى بر منافع و مصالح این کشور در خاورمیانه تهیه و تنظیم گردیده است. آسیاى مرکزى یک منطقه پر تنش مى‏ باشد که نگرانى‏ هاى امنیتى خاص خود را دارد. علاوه بر آن ...  بیشتر