دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تعیین شدت فرسایش و رسوب زایى اراضى در حوزه آبخیز تهم ‏چاى با استفاده از مدل پسیاک و GIS

پرویز عبدی؛ محمدرضا حسنلو

دوره 15، شماره 60 ، بهمن 1385، ، صفحه 40-43

چکیده
  یکى از بزرگترین مشکلات منابع طبیعى، مسئله فرسایش خاک است. با از دست رفتن خاک مهمترین منبع تولید مایحتاج بشر از بین مى ‏رود که جبران این امر غیرممکن است. جهت شناسایى دقیق عوامل تخریب خاک نیاز به اطلاعات پایه دقیق مى‏ باشد، امروزه وجود سیستم ‏هاى ابزار دقیق و مد هاى مختلف این توانایى و ابزار را در اختیار انسان قرار داده ‏اند که ...  بیشتر

تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS

پرویز عبدی

دوره 14، شماره 54 ، مرداد 1384، ، صفحه 36-41

چکیده
  از آنجایى که تشکیلات کواترنرى بستر اصلى زندگى جامعه انسانى را تشکیل مى‏ دهد، مطالعه کواترنرى، مطالعه ذخیره عظیم و بالقوه طبیعى هر مملکتى است که باید زیربناى مطالعاتى توسعه پایدار قرار گیرد. تصاویر رقومى ماهواره‏ هاى منابع زیرزمینى با طول موج هاى مختلف و با قدرت تفکیک بالا همراه با بهره‏ گیرى از سیستم هاى (GIS) و نرم‏ افزارهاى ...  بیشتر

بررسى تغییرات اقلیمى در حوزه آبخیز قزل اوزن در محدوده استان زنجان و تأثیر آن‏ بر منابع آب منطقه

پرویز عبدی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 39-47

چکیده
  آب و هوا یکى از ارکان بنیادین زندگى بشر محسوب مى ‏شود و با پیشرفت و توسعه در جهان حفاظت از آن روز به روز اهمیت بیشترى مى‏ یابد. اثرات تغییرات اقلیم بر چرخه هیدرولوژیکى به صورت تغییرات در ذخیره آب در منطقه خاک، آبخوان ها دریاچه ‏ها و تغییر و جابه ‏جایى در مقدار و توزیع زمانى رواناب رودخانه‏ ها مى‏ باشد. این تغییرات ممکن است به ...  بیشتر