دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
GPS: موقعیت، زمان و فاصله

لطف اله عماد علی (مترجم)

دوره 15، شماره 60 ، بهمن 1385، ، صفحه 80-80

چکیده
   با استفاده از مختصات ماهواره ‏ها و با تعیین فاصله گیرنده از ماهواره، موقعیت گیرنده GPS محاسبه مى‏ شود و با اندازه ‏گیرى زمان سیرسیگنال رادیویى از ماهواره تا گیرنده، فاصله تعیین مى‏ شود. امّا مختصات ماهواره چگونه تعیین شده و زمان چگونه اندازه‏ گیرى مى‏ شود؟ این مبحث تعیین موقعیت ماهواره‏ اى است که مى‏ دانیم چیست، چه ...  بیشتر