دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
کاربرد سنجش از دور در ارزیابى مخاطرات ژئومورفولوژیک

فریبا کرمی

دوره 15، شماره 59 ، آبان 1385، ، صفحه 37-40

چکیده
  تاریخ بشرى از زمان هاى دور تا به امروز، همواره شاهد وقوع حوادث طبیعى فاجعه‏ آمیزى بوده که تلفات جانى، زیان هاى مالى و ویرانى‏ هاى فراوانى را به دنبال داشته است. مخاطرات ژئومورفولوژیک (1) درزمره این پدیده ‏ها مى‏ باشند و در سراسر کره زمین، زندگى میلیون ها انسان (جانى و مالى) را تهدید مى‏ کنند. وقوع آنها به بخش هاى کشاورزى، دامپرورى ...  بیشتر

ریزش سنگ ها و مخاطرات ناشى از آنها در مناطق کوهستانى

فریبا کرمی

دوره 13، شماره 52 ، بهمن 1383، ، صفحه 37-40

چکیده
  سنگ ریزش از انواع مهم حرکات توده ‏اى مواد دامنه ‏اى است. این پدیده طبیعى، درصورتى که مراکز سکونتى اعم از شهرى و روستایى، شبکه‏ هاى ارتباطاتى و سایر زیرساختهاى بشرى را متأثر سازد و تلفات جانى و خسارتهاى مالى زیادى به بارآورد، جزء بلایاى طبیعى محسوب مى‏ شود. علاوه بر شهرها و روستاهاى کوهپایه ‏اى که در معرض این پدیده قراردارند، ...  بیشتر