دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
جزیره گرمایى

حسین صرامی؛ لیلا سلکی

دوره 14، شماره 56 ، بهمن 1384، ، صفحه 43-49

چکیده
  در این مقاله بحث جزیره گرمایى، به طورکلى مطرح شده است. ابتدا به‏ تعریف جزیره گرمایى شهر و پیشینه آن با استفاده از شکل و نمودار پرداخته، در ادامه به متغیرهاى اقلیمى که بر جزایر گرمایى تأثیرگذار بوده‏ اند توجه کرده‏ ایم. هدف از تحقیق معرفى جزیره گرمایى شهر یا نقطه حداکثر گرما در شهر است که بیشتر شامل مرکز شهر مى ‏باشد و منظور از ...  بیشتر