دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS)

علی اکبر سبزی پرور؛ زهره مریانجی؛ عباس کرمی

دوره 14، شماره 53 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 48-52

چکیده
   به منظور مطالعه توزیع زمانى و مکانى خشکسالى در استان همدان از آمار 27 ساله 11 ایستگاه استان استفاده شده و پس از انجام آزمون هاى صحت و همگنى داده‏ ها نرمال سازى آنها با مطالعه خشکسالى به روش گیبس و موهر و شاخص (SPI) سال هایى که در سطح استان خشکسالى رخ داده مشخص گردیده بر این اساس در سالهاى 1375 و 1378 شدیدترین خشکسالى اتفاق افتاده که پس از ...  بیشتر