دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
سیستم اطلاعات هیدروگرافى

علیرضا آزموده اردلان؛ کامیار شجاعی

دوره 13، شماره 51 ، آبان 1383، ، صفحه 32-35

چکیده
  استفاده از داده‏ ها و اطلاعات دریایى و عمق یابى از ملزومات فنى، در تصمیم‏ گیرى‏ هاى خرد و کلان دولت و بخش هاى خصوصى کشور مى‏ باشد. براى استفاده از این اطلاعات که روز به روز با حجم بسیار زیاد روبه افزایش است و استفاده از لایه‏ هاى مختلف اطلاعاتى، نیاز به یک بانک اطلاعاتى منسجم، شناخت داده‏ ها و توابع مناسب و قدرتمند داریم. در ...  بیشتر