دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
متدهاى Image Fusion

نورا... کرمی شاهملکی

دوره 12، شماره 47 ، آبان 1382، ، صفحه 37-39

چکیده
  هر سنسورى مأموریت و کاربرد خاصى دارد و اغلب مطلوب ما این است که بطور همزمان در یک تصویر، قدرت تفکیک طیفى و مکانى را با هم داشته باشد چون حجم اطلاعات در یک تصویر بوسیله قدرت تفکیک مکانى و طیفى سیستم تصویربردارى محدود مى ‏گردد و اکثر سیستم‏هاى تصویربردارى متداول، یکى از این دو ویژگى را عرضه مى‏ دارند، مثل سیستم‏هاى تصویربردارى ...  بیشتر