دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
زمین ریخت شناسی مهندسی

ایرج جباری (مترجم)

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1382، ، صفحه 62-64

چکیده
  زمین ریخت شناسی مهندسی کاربرد اصول زمین­ شناسی در حل مسائل مهندسی رودخانه می ­باشد. شناخت مشکل بر پایه فرآیندها این امکان را بوجود می­ آورد تا یک راه حل مهندسی به موازات تحول سیستم انجام گیرد، نه اینکه برآن سیستم تحمیل گردد. از منافع این دیدگاه می­ توان موارد زیر را ذکر کرد: افزایش احتمال موفقیت در کار، کاهش هزینه ­ها و کاهش ...  بیشتر