دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
انتخاب و بکارگیری مشاوران طرح و بازنگری طرح های عمرانی کشور

حمید رضا ارشاد منش

دوره 11، شماره 42 ، مرداد 1381، ، صفحه 51-54

چکیده
  اغلب کارفرمایان اعم از این که از بخش های دولتی (عمومی) یا خصوصی باشند کم و بیش تصویر روشنی از آنچه می خواهند بنا کنند، دارند. ایشان غالباً نمی­ توانند خواسته­ های خود را به درستی به طرف مقابل القا نمایند. در این مرحله است که نیاز به خدمات مهندسین مشاور که دارای کارشناسان مسلط باشند مطرح می­ گردد. ارتباط اخیرالذکر بین کارفرماو مشاور ...  بیشتر

تجهیز کارگاهی طرح های عمرانی کشور

حمید رضا ارشاد منش

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 45-48

چکیده
  با توجه به اهمیت تجهیز کارگاهی در عملیات عمرانی عظیم، باید اذعان داشت که تجهیز کارگاهی عمرانی، قابل مقایسه با تجهیز سایر کارگاه­ها نیست. از این رو در این رابطه، نکاتی چند به شرح زیر یادآوری می­شود: - برآورد هزینه تجهیز کارگاهی باید توسط مهندس مشاور به صورت درصد نسبت به کل طرح تعیین شود. مشاور در رابطه با نحوه پرداخت هزینه تجهیز گارگاهی، ...  بیشتر