دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی بارش – رواناب در حوضه آبریز شهرک ماسوله

بهمن رمضانی؛ علی بعدالهی

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1381، ، صفحه 46-50

چکیده
  مقدار بارشی که بر سطح یک حوضه آبریز باریده می­ شود تحت تأثیر فرایندهای مختلفی قرار می­ گیرد. بخشی از آب این بارش نفوذ کرده و به آبهای زیرزمینی می­ پیوندد و یا به صورت جریان های زیرسطحی از حوضه خارج می­ گردد. بخشی دیگر صرفت بخیر و تعرق، برگاب و چالاب می­ گردد. مجموعه این عوامل به عنوان فاکتورهای گیرش عمل کرده و مانع از آن می­ ...  بیشتر