دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
رویکردی اصلی جهت ایجاد زیرساخت داده های فضایی

اشرف عظیم زاده ایرانی (مترجم)

دوره 10، شماره 40 ، بهمن 1380، ، صفحه 21-23

چکیده
  در این مقاله رابرت بار ضمن بیان عواقب کناره­ گیری آقای رابینسون از سازمان نقشه­­ برداری انگلستان (Ordnance Survey) اظهار می­ دارد که این امر در آینده جنگی را بر سرکنترل اطلاعات جغرافیایی به وجود خواهد آورد.  بیشتر