دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
چگونگی تبدیل روستاهای بزرگ به شهر نمونه مورد مطالعه (بین سرشماری 1375-1365)

پرویز راد

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1380، ، صفحه 49-56

چکیده
   در نگرش سیستمی و همه جانبه­ نگر دو مقوله روستا و شهر نه تنها نباید جدا از یکدیگر بررسی و تحلیل شوند، بلکه توسعه هر یک در گرو توسعه دیگری است. تا زمانی که نظام مدیریت روستایی همسنگ با نظام مدیریت شهری تدوین نگردد و تا وقتی زمینه­ های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی لازم در سطح سکونتگاه روستایی توسط مدیریت روستایی منسجم به وجود نیامده ...  بیشتر