دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تأثیر اقلیم و آلودگی هوا بر بیماری سکته قلبی

آتوسا بیگدلی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1379، ، صفحه 14-22

چکیده
  آب و هواشناسی کاربردی داشته­ های اقلیمی را ، در اجرای اهداف علمی، اقتصادی و صنعتی بخصوص در سال های اخیر بسیار به کار می­ گیرد. همچنین تاثیرهای اقلیمی محیط در زمینه پزشکی نیز بسیار اهمیت دارد. اما جنبه­ های جغرافیایی بررسیهای اقلیم، کاربرد متداول تری پیدا کرده و توسعه اقلیم­ شناسی کاربردی زمینه ­ای اساساً جغرافیایی دارد. در ...  بیشتر