دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش تکتونیک در پراکندگی ذخایر معدنی ایران

رضا فرهادی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1377، ، صفحه 45-51

چکیده
  تکتونیک صفحه­ ای، یک مدل جدید برای طبقه­ بندی محیط­ های رسوبی و رخساره­ های سنگی (Lithofacies) است. کشور ایران براساس این مدل به چندین واحد مختلف تقسیم می ­شود و هر واحد حوضه ­های رسوبی رخساره ­های سنگی و در نتیجه کانسارهای خاص خود را داراست. فرآیند زایش زیفت در پوسته قاره­ای ایران مرکزی و در طول اینفراکامبرین با تشکیل کانسارهای ...  بیشتر