دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
فتوگرامتری و سنجش از دور در بیواستریومتری و تصویربرداری پزشکی

علیرضا دولت آبادی (مترجم)

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1375، ، صفحه 38-40

چکیده
  تشخیص غیر تهاجمی،  یکی از رشته­ های پزشکی است که روز به روز بر اهمیت آن بیشتر افزوده می ­شود. در بسیاری از روش­ ها آن، چگونگی تصویر به کارگیری فراصوت، اشعه X، تشدید مغناطیسی و خروج پوزیترون با بکارگیری اطلاعات عینی و مستقیم بستگی دارد، که نمایانگر تجهیزات نیرومندی است که توسط پزشکان بکار گرفته می ­شود. در حوزه ­های مختلف از ...  بیشتر