دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
جغرافیای اقتصادی ترکمنستان

مصطفی مهاجراتی

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1375، ، صفحه 50-57

چکیده
  ترکمنستان در جنوب غربی آسیای مرکزی واقع شده است. از شمال غربی با جمهوری قزاقستان، از شمال و شرق با جمهوری ازبکستان، از جنوب شرقی با افغانستان و از جنوب با ایران هم مرز است. با آن که سرزمین سوخته و بیابانی و واحه­ های این جمهوری هم عرض جغرافیایی مدیترانه است، ولی در عمق قاره آسیا واقع شده، وسعت آن 488،100 کیلومترمربع و 90 درصد آن بیابانی ...  بیشتر