دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تهیه نقشه های توریستی ایران با استفاده از عکس های ماهواره ای

حسین کمساری

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1374، ، صفحه 31-36

چکیده
  افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه از یک سو و فقر اقتصادی و پایین بودن سطح درآمد ملی کشورهای مذکور از سوی دیگر، مردم ساکن این کشورها را در تنگنا قرار داده است. در بررسی به عمل آمده، علل عقب افتادگی بسیاری از کشورهای یاد شده که به رغم برخورداری از مواهب طبیعی بسیار و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی، پذیرای فقر و ...  بیشتر